Bàn về việc sửa đổi điều lệ hội Dược liệu Việt Nam (VIMAMES)

Thực hiện kế hoạch đã được Ban Thường vụ VIMAMES thông qua, Mục Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2 số này, CTQ xin giới thiệu bài viết trên của DS Tạ Ngọc Dũng, Tổng Thư ký VIMAMES. Việc sửa đổi Điều lệ VIMAMES là một trong những yêu cầu rất cơ bản đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. CTQ kính mong nhận được sự dóng góp ý kiến nhiệt tình của độc giả tâm huyết và trách nhiệm với sự phát triển của ngành dược liệu nói chung, sự nghiệp phát triển VIMAMES nói riêng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi đến bà Nguyễn Thị Lệ Yên (Trưởng Ban Tổ chức, Công tác Hội)– ĐT: 0904777892.

Chăm sóc cây tràm Úc – một dược liệu quý trong khu bảo tồn dược liệu 25ha của Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười

Thực hiện kế hoạch đã được Ban Thường vụ VIMAMES thông qua, Mục Tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2 số này, CTQ xin giới thiệu bài viết trên của DS Tạ Ngọc Dũng, Tổng Thư ký VIMAMES. Việc sửa đổi Điều lệ VIMAMES là một trong những yêu cầu rất cơ bản đảm bảo cho sự thành công của Đại hội. CTQ kính mong nhận được sự dóng góp ý kiến nhiệt tình của độc giả tâm huyết và trách nhiệm với sự phát triển của ngành dược liệu nói chung, sự nghiệp phát triển VIMAMES nói riêng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi đến bà Nguyễn Thị Lệ Yên (Trưởng Ban Tổ chức, Công tác Hội)– ĐT: 0904777892.

Trong lộ trình tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2 VIMAMES, sửa đổi Điều lệ là một việc rất quan trọng. Nó tạo cơ sở pháp lý (quy định trong Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội) và nhất là, trên thực tiễn ngành sản xuất kinh doanh dược liệu nước ta và hoạt động của Hội vừa qua để xác định mô hình hoạt động cho Hội trong nhiệm kỳ tới. Có được một bản Điều lệ  tốt sẽ là sự chuẩn bị cần thiết bước đầu cho hoạt động của VIMAMES trong nhiệm kỳ tới.

Có thể nêu tổng hợp 2 yêu cầu cơ bản cần được thể hiện trong việc sửa đổi Điều lệ là:

1.Thể hiện mô hình liên kết 4 Nhà. Thực tiễn đã chứng minh ý nghĩa của mô hình liên kết 4 Nhà: Nhà nước, Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà Khoa học trong công tác dược liệu. Từ đó, VIMAMES cần được tổ chức và hoạt động sao cho  tổ chức xã hội nghề nghiệp này có được khả năng tập họp, thu hút sự tham gia của 4 Nhà và phát huy tối đa vai trò mỗi Nhà trong các hoạt động có mục tiêu của mình.

2. Thể hiện rõ vai trò tổ chức xã hội nghề nghiệp trong ngành dược liệu Điều lệ cần ghi rõ mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ, quyền hạn mà VIMAMES được làm và cần thiết phải làm để xứng đáng là người đại diện của Hội viên; hỗ trợ sự phát triển của Doanh nghiệp, của ngành sản xuất kinh doanh dược liệu và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Hai yêu cầu cơ bản trên được thể hiện đan xen trong nội dung khác nhau của Điều lệ và tạo được một thể chế đầy đủ để tổ chức, hoạt động hiệu quả VIMAMES thời kỳ mới.

MỘT SỐ SỬA ĐỔI ĐỀ XUẤT

  1. Để tăng tính tập họp của VIMAMES.  Tên gọi tổ chức nên đổi là Hiệp hội Dược liệu Việt Nam (sau đây viết tắt là HHDLVN). Tên giao dịch quốc tế là Vietnamese Materia Medica Society (VIMAMES). Điều này sẽ  tăng ý nghĩa tập họp, gắn kết  các tổ chức Hội viên (bao gồm Hội Dược liệu các tỉnh; các tổ chức Hội khác có liên quan; Chi hội hay Phân hội chuyên ngành trực thuộc VIMAMES) để thực hiện  mục tiêu chung của Hiệp hội.

* Mục đích hoạt động:   Là tổ chức xã hội nghề nghiệp ngành dược liệu, Hiệp hội tập họp Hội viên để:

– Đẩy mạnh công tác Bảo tồn và phát huy kinh nghiệm trồng, chế biến, sử dụng dược liệu và YDHCT.

– Thực hiện Liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh dược liệu, thành phẩm từ dược liệu trên cơ sở hình thành các Chuỗi cung ứng bền vững vì sự  phát triển doanh nghiệp, ngành dược liệu và đóng góp vào sự nghiệp kinh tế-xã hội đất nước.

Như vậy, mục đích của Hội được nêu cụ thể, dễ xác định Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp Hội  đối với Hội viên, những lĩnh vực hoạt động chính mà VIMAMES cần phải triển khai

*.Hiệp hội có 3 loại Hội viên sau:

– Hội viên chính thức: bao gồm các tổ chức, cá nhân của Việt Nam trực tiếp sản xuất, kinh doanh dược liệu; các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan đến hoạt động SXKD, chế biến, tiêu thụ và dịch vụ phục vụ phát triển dược liệu

–  Hội viên liên kết: các Doanh nghiệp liên doanh và Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước

ngoài hoạt động tại Việt Nam (các tổ chức có yếu tố nước ngoài)

– Hội viên danh dự là những cá nhân có đóng góp đặc biệt vào việc thực hiện mục đích của Hiệp

hội.

2. Để tăng tính Đại diện của VIMAMES đối với các Hội viên. Đẩy mạnh công tác vận động quần

chúng, thi đua, khen thưởng trong Hiệp hội nhằm phát huy nội lực, tôn vinh những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển dược liệu, xây dựng Hiệp hội và phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh với những hiện tượng vi phạm chất lượng, hành nghề sai trái gây nguy hại cho người tiêu dùng. Công tác thi đua khen thưởng, tổ chức các sự kiện trở thành công việc thường xuyên và là giải pháp quan trọng phát huy tác động xã hội của Hiệp hội và ngành sản xuất dược liệu.  Ban Chấp hành VI-MAMES sẽ thông qua các quy chế liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

3. Để tăng khả năng liên kết giữa VIMAMES và doanh nghiệp

* Về nhiệm vụ của Hiệp hội. Có một số nhiệm vụ thuộc phạm vi tổ chức xã hội nghề nghiệp mà VI-MAMES cần làm để tăng khả năng liên kết và hỗ trợ Doanh nghiệp như:

–  Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các quan hệ trong nước và quốc tế.

–  Đẩy mạnh  công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu và quản lý chất lượng dược liệu trong chuỗi sản xuất: nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống tiêu chuẩn cơ sở của tổ chức xã hội nghề nghiệp và tham gia xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia.

– Tổ chức  công tác thống kê và thông tin kinh tế, kỹ thuật, thương mại, tổ chức việc cung ứng thông tin cần thiết đến Hội viên kịp thời. Trao đổi thông tin với nước ngoài và các Hiệp hội ngành nghề có liên quan trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm bí mật quốc gia, bí mật kinh tế, tuân thủ pháp luật và quy định hiện hành của Nhà nước.

– Theo dõi diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế, thông báo cho Hội viên kịp thời những dự báo thị trường. Đẩy mạnh hoạt động Xúc tiến thương mại thị trường trong nước và quốc tế. Hiệp hội làm cầu nối giữa Hội viên và thị trường nước ngoài

– Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế khác có liên quan đến sự phát triển ngành dược liệu Việt Nam. Căn cứ nhu cầu phát triển hợp tác quốc tế mà  VIMAMES cần xây dựng bộ máy điều phối phù hợp đảm bảo hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế

* Về quyền hạn

– Bảo trợ cho Hội viên trong hành nghề (nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh dược liệu và thành phẩm từ dược liệu), hoạt động nghiên cứu khoa học, đánh giá tác dụng dược liệu, các  bài thuốc y học cổ truyền cũng như các hoạt động nghề nghiệp khác có liên quan đến dược liệu.

– Tổ chức việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ dược liệu và thành phẩm từ dược liệu Việt Nam; cấp Giấy chứng nhận GACP-WHO…theo ủy quyền; chứng thực các chứng từ cần thiết khác trong sản xuất, kinh doanh; xác nhận các trường hợp bất khả kháng…

– Điều phối và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

–  Khen thưởng và đề xuất các cấp khen thưởng cho Hội viên có thành tích trong việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của Hội; tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động của Hiệp hội.

© 2013, admin. **Lưu ý: Tác dụng có thể thay đổi tùy theo tình trạng cơ địa của mỗi người.

Trong chuyên mục: Tin Tức

Tham khảo thêm

Chưa có bình luận nào.

Bình luận bài viết

You might also likeclose